Privacyverklaring

Privacybeleid van “Dakbeheer-Antoinette”

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Dakbeheer-Antoinette” verwerkt van haar abonnementhouders en andere overeenkomsten voor werkzaamheden of andere zaken. Indien je een abonnement en/of overeenkomst hebt voor werkzaamheden door  “DakbeheerAntoinette”, of om een andere reden persoonsgegevens aan “Dakbeheer-Antoinette”, verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “Dakbeheer-Antoinette”, Uilenwaard 43, telefoonnummer 073 64 25 625,  K.v.K. ’s-Hertogenbosch 17140670 De functionaris contractbeheer is bereikbaar via telefoonnummer 073 64 25 625

2. Welke gegevens verwerkt “Dakbeheer-Antoinette” en voor welk doel.

2.1 In het kader van jouw abonnement en/of overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletters en/of voor- en achternaam,
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
d) overige kenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.  (b.v. type schoorsteen etc.)

2.2 “Dakbeheer-Antoinette” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact ten behoeve van het maken van afspraken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van informatie en/of offertes over afgenomen diensten en activiteiten van “DakbeheerAntoinette”.

2.3 “Dakbeheer-Antoinette” bewaart de in paragraaf 2 sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende duur:
a) In het geval van abonnementen worden je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres onmiddellijk na het bevestigen van beëindigen van het abonnement verwijderd.
b) In overige gevallen worden je eventuele naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op facturen tot de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst opgeslagen, hierna worden deze gegevens verwijderd.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

“Dakbeheer-Antoinette” gebruikt je naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van “DakbeheerAntoinette” te informeren. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een email te sturen aan de administratie. (verwerking hiervan kan tot een maand duren)

4. Bewaartermijnen:

“Dakbeheer-Antoinette” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens in het geval van abonnementen voor de duur van het abonnement, onmiddellijk na het bevestigen van beëindigen van het abonnement worden deze gegevens verwijderd. In overige gevallen worden je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening en overige gegevens alleen op facturen tot de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst opgeslagen, hierna worden deze gegevens verwijderd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Dakbeheer-Antoinette” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “Dakbeheer-Antoinette” géén gebruik van diensten van derden, uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.

6.1 Via de administratie van “Dakbeheer-Antoinette” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Dakbeheer-Antoinette” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen het opslaan van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Dakbeheer-Antoinette” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie “info@dakbeheer-antoinette.nl”.

7. Wijzigingen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website “www.dakbeheerantoinette.nl” bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Download het privacybeleid van dakbeheer antoinette